Glaukomtag Bundesverband Glaukom in Dortmund am 27.10.2018